A növényvédőszer-maradékok értékelése élelmiszerbiztonsági szempontból

2017. június 10., szombat

Szerkesztők: Ambrus Árpád, Denis Hamilton


Ma már elfogadott tény, hogy a növényvédő szerek a modern mezőgazdasági termelés szerves részét ké­pezik. Ez a könyv azokat a lépéseket elemzi, amelye­ket a nemzeti és nemzetközi szervezetek tesznek egy egységes stratégia kidolgozása érdekében a jóváha­gyott növényvédő szerek felhasználásából származó szermaradékok biztonságosságának kiértékelésére élelmiszerekben. Szintén leírja az ENSZ Élelmezés­ügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO), az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), valamint a Codex Alimentarius Főbizottságnak a szerepét azok­nak a szabványoknak a kialakításában, amelyek vé­dik a fogyasztók egészségét és biztosítják a tisztes­séges gyakorlatot az élelmiszer-kereskedelemben. Ezen kívül megvizsgálja a helyes mezőgazdasági gyakorlat elősegítésének lehetőségeit a növényvédő szerek felhasználásának területén, és az ellenőrzés szükségességét gyakorlati alkalmazásuk során. Ide tartozik a mintavétel, a forgalmazott termékek törvé­nyi határértékeknek való megfelelésének vizsgálata, és a biztonságalapú szabályozási intézkedések haté­konyságának igazolása.

Ez egy speciális könyv azoknak, akik a nemzetközi élelmiszer-biztonság területén kívánnak tevékeny­kedni, a témával foglalkozó diákoknak és előadók­nak, közegészségügyi és mezőgazdasági kérdéseken dolgozó döntéshozóknak, valamint a növényvédő szer készítmények és maradékok mintázását és vizs­gálatát végző munkatársaknak.

Olvasói kör: Speciális könyv azoknak, akik a nem­zetközi élelmiszerbiztonság területén kívánnak te­vékenykedni, a témával foglalkozó diákoknak és előadóknak, közegészségügyi és mezőgazdasági kérdéseken dolgozó döntéshozóknak, valamint a nö­vényvédő szer készítmények és maradékok mintázá­sát és vizsgálatát végző munkatársaknak.

A könyv tartalomjegyzéke megtekinthető a www.eviko.hu honlap „letölthető dokumentumok” menüpontjában.

 

Élelmiszer-hamisítás és kimutatása

2017. július 12., szerda

Szerzők: Csapó János, Albert Csilla, Csapóné Kiss Zsuzsanna


Amióta az emberiség elkezdett élelmiszereket ter­melni, az élelmiszertermeléssel együtt megjelent az élelmiszer-hamisítás. Az élelmiszer-hamisítás legelső írásos emlékei az ókorból maradtak ránk. Hammurápi törvényei tiltják a gyenge minőségű vagy a túlzottan drága sörök árusítását, és aki ezeket a törvényeket megszegte, komoly büntetésre számíthatott; ez a tevékenység akár az életébe is kerülhetett. Írásos emlékeink vannak arról, hogy a Római Birodalomban hamisították, elsősorban vizezték a bort, amit ugyan­csak szigorúan büntettek. Napjainkban a lelketlen élelmiszer-termelők és kereskedők szinte mindent hamisítanak, ezért a hamisítással párhuzamosan ki­dolgoztak olyan eljárásokat, amelyek alkalmasak ha­mis élelmiszerek kimutatására, a hamisítás tényéről adnak információt.

Az újabb korokban hamisították például a tejet, hi­szen annak vizezése egyszerűen megvalósítható a víz olcsó és könnyen elérhető volta miatt. Angliában az 1800-as éveket megelőzően a tej kútvízzel történő hamisítása napi gyakorlat volt, ami csak akkor szorult vissza, amikor az 1800-as évek végén a tejhamisítás kimutatására alkalmas kémiai módszereket dolgoz­tak ki. A tejhamisítás ma sem szünetel, hiszen isme­reteink szerint bizonyos országokban és vidékeken napi gyakorlat a vizezés elfedése só hozzáadásával, illetve esetenként étolajat és detergenseket adnak a tejhez a zsírtartalom megnövelésére.

Ugyancsak jelentős mennyiségben hamisítják a tej­ből készült és rendkívül drága sajtokat. Az első hami­sításra az Egyesült Államokban az 1870-es években került sor, amikor rájöttek, hogy a jó minőségű wis­consini sajtokat olcsó zsírokkal, például disznózsírral hamisították, azok tömegének megnövelése céljából. Mióta a hamisítás ténye kiderült, az ilyen sajtok ex­portja visszaesett, elveszítették jó hírűket, amelynek visszaszerzése hosszú évtizedeket vett igénybe. A hamisítás ténye ma sem szűnt meg, a nagyon drá­ga sajtokat ma is próbálják utánozni, holott ezek mi­nősége meg sem közelíti az esetenként több évig ér­lelt, kiváló minőségű, éppen ezért keresett és nagyon drága sajtokat.

Jelen könyvünk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo­mányegyetem Kolozsvár, Csíkszeredai Kara hallga­tói számára készült. Reményeink szerint e könyvet a leendő élelmiszermérnökök mind a BSc, mind az MSc képzés során hasznosítani tudják, sőt talán a leendő új szakok hallgatóinak is segítségére lesz ta­nulmányaik során. A könyv megírásakor figyelemmel kellett lenni a karon kialakult hagyományokra, hogy a könyvben szereplő analitikai módszerek kapcsolód­janak az egyéb tárgyak keretében oktatott anyaghoz, ezért egy olyan könyvet szerettünk volna írni, ame­lyet a hallgatók több tárgy gyakorlati oktatása során is hasznosítani tudnak.


A könyv tartalomjegyzéke megtekinthető a www.eviko.hu honlap „letölthető dokumentumok” menüpontjában.

 

A tartalom további részleteinek megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még Ön nem regisztrált felhasználónk, kérjük, regisztráljon!


Élelmiszervizsgálati Közlemények előfizetési díjai:

 

1 évre (4 szám): 4200 Ft (4000 Ft + Áfa)

1 szám: 
1260 Ft (1200 Ft + Áfa)


További információért forduljon hozzánk bizalommal a kapcsolat menüpont alatt, vagy a kiadó eviko@wirec.eu e-mailcímén!

 

Köszönjük