Búcsú Farkas József akadémikustól

2014. december 31., szerda

 

 

Megrendülve és szomorúan búcsúzunk Farkas Jó­zsef Professzortól, aki számtalan tudományos elfog­laltsága mellett az Élelmiszervizsgálati Közlemények szerkesztőbizottságának elnöke is volt, és ahogy ko­rábban, úgy a lap megújulása óta is aktívan részt vett az újság alakításában bölcs tanácsaival, tapasztala­tával, kitűnő tudományos cikkeivel. Úgy tartjuk méltónak, hogy az alábbiakban röviden be­mutassuk a magyar élelmiszer-tudomány és mikrobioló­gia legmeghatározóbb személyiségének életútját.

 

Pályája

 

1956-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet, az év má­jusában került a IX. kerületi Sütőipari Vállalathoz gyakorló mérnökként, majd a Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató­intézet tudományos segédmunkatársaként kapott állást. Két évvel később a Központi Élelmiszer-ipari Kutatóinté­zet (KÉKI) tudományos munkatársa lett. 1967-ben tudo­mányos főmunkatárssá lépett elő, egy évre rá kinevezték az élelmiszer-mikrobiológiai osztály vezetőjévé. Az osz­tályt 1974-ig vezette, közben 1972-ben a kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese lett. Tisztségét tizen­négy éven keresztül töltötte be.

 

1968-ban védte meg a kémiai tudományok kandidátusi, 1978-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Általá­nos Mikrobiológiai Bizottságának és az Élelmiszer-tudo­mányi Komplex Bizottságnak lett tagja, utóbbinak 2004-től 2009-ig elnöke, 1990-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2001-ben pedig rendes tagjává.

 

Közben a Tudományetikai és a Radiokémiai Bizottságba is bekerült. Akadémiai tisztségein kívül 1992-től 2009-ig a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság elnöke, 2004-től 2008-ig a Magyar Mikrobiológiai Társaság alelnöke és 2005-től a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal Tudomá­nyos Tanácsadó Testülete elnöke.

 

1976 és 1978 között az Acta Alimentaria című tudomá­nyos szakfolyóirat koordináló szerkesztője volt, 2005-ben főszerkesztője lett, és a szerkesztőbizottságban is dolgo­zott. 1995-től 2006-ig a Radiation Physics and Chemistry szekciószerkesztője. Az Élelmiszervizsgálati Közlemé­nyek Szerkesztőbizottságához 1994-ben csatlakozott. 2006-tól folyamatosan a Szerkesztőbizottság elnöke lett.

 

1985-ben a Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem Álla­titermék Technológiai Tanszékéhez (ma: Hűtő- és Állati­termék Technológiai Tanszék) került egyetemi tanári be­osztásban, egyben a tanszék vezetésével is megbízták. Innen 20 éves oktatói munka után vonult nyugdíjba.

 

2003 óta professor emeritusi státuszt és a KÉKI-nél kuta­tóprofesszori megbízást kapott.

 

Külföldi munkássága:

 

1980 és 1985 között a ENSZ Élelmezési és Mezőgazda­sági Szervezete (FAO) és a Nemzetközi Atomenergia-ügy­nökség (IAEA) közös Nemzetközi Élelmiszer-besugárzási Létesítményének igazgatója volt Hollandiában.

 

A legkorszerűbb technológiákkal kutatta az élelmi­szer-besugárzással kapcsolatos, romlást okozó mikrofló­ra sugárrezisztenciáját. Az élelmiszerek besugárzással történő tartósításának témakörével közel öt évtizeden át foglalkozott. Angliában, Langfordban, a Meat Research Institute-ban ugyancsak az élelmiszer besugárzáshoz kapcsolódó témában kutatott, 1973-ban az Egyesült Ál­lamokba, az Illinois University of Technology intézetben a baktériumspórák sugárrezisztenciáját, a kritikus, legre­zisztensebb patogéneknek a sugárkezelést követő, ún. reparációját vizsgálta.

 

Egy élet számokban:

 

Farkas József kutatóprofesszornak, a hazai élelmiszer-tu­dományi és technológiai kutatások hazai úttörőjének több mint 50 országból voltak tanítványai, 20 nemzetközi szakértői bizottság munkájában vett részt, 45 országban fordult meg és tartott előadást konferenciákon, szakértői bizottsági üléseken. Több mint 200 tudományos publi­káció szerzője vagy társszerzője, ebből kilenc könyv társszerzője vagy szerkesztője. Munkáit magyar és angol nyelven adta közre. 52 éve volt házas, három gyermeket és hét unokát hagyott hátra.

 

Nézetei:

 

„E terület egyfajta szegénységi fogadalom megtételét igényli, mert Nobel-díjat nem élelmiszerkutatóknak osz­tanak” – mondta nemrég egy interjúban, hozzátéve, hogy Magyarország mezőgazdasága, élelmiszeripara jól képzett vegyészmérnököket igényel.

 

Többször, még e lap hasábjain is kiállt amellett, hogy a mik­robiológiai veszélyekkel szemben intelligens erőfeszítésekre volna szükség. Előadásaiban gyakran hangoztatta a klíma­változás mikrobiológiai élelmiszer-biztonságra gyakorolt hatásait. Úgy vélte, európai viszonylatban Magyarországon az átlagosnál nagyobb lesz a felmelegedés, az ebből faka­dó stresszhatás következtében pedig a termesztett növé­nyek is egyre érzékenyebbek lesznek azokra a kórokozók­ra, amelyek részben növénybetegségeket, részben pedig növényi nyersanyagokkal közvetített élelmiszer-biztonsági problémákat okozhatnak. Ilyen pl. a mikotoxinokat képző penészgombáknak a fokozottabb terjedése.

 

Nem véletlen, hogy fő kutatási területe az élelmiszer-biz­tonság, az élelmiszer-tartósítás mikrobiológiája, kémiája és technológiája volt. Eredményei jelentősek az antimik­robás stressztényezők együttes hatásának számsze­rűsítésében, az állati eredetű élelmiszerek (hús, tej, sajt stb.) lipidoxidációs (tehát egy bizonyos zsírtípus oxidá­ciós) folyamatainak gátlásában, valamint az élelmisze­rekkel közvetíthető betegségokozó (úgynevezett pato­gén) baktériumokkal szembeni élelmiszer-technológiák megalapozásában. A 2000-es években a fűszerekkel és a gyümölcsökkel kapcsolatos élelmiszer-technológiai kérdésekkel, valamint nem termikus tartósítási módsze­rekkel és az élelmiszerek mikrobiológiai biztonságának kérdéseivel foglalkozott.

 

Díjai, elismerései

                Sigmond Elek-emlékérem (1974)

                Kosutány Tamás-emlékérem (1992)

                Eijkman-díj (1992, Utrechti Egyetem)

                Lőrincz Ferenc-emlékérem (1997)

                Széchenyi-díj (1999)

                Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (2000, OTKA)

                MTESZ-díj (2005)

 

Dr. Farkas József akadémikus személyében a hazai élel­miszertudomány egyik kiemelkedő alakját veszítettük el. Felbecsülhetetlen értékű tudományos eredményeit megőrizzük. A mindig szerény és kedves tudós emlékét kegyelettel ápoljuk. Isten adjon békés nyugodalmat neki!

 

Forrás: „Beszélgetés Farkas József emeritus professzor úrral” című riport, Cseh Júlia (NÉBIH újság) nyomán