A deflegmáció hatása a gyümölcspárlatok komponenseinek relatív illékonyságáraNagygyörgy László


A WESSLING Hungary Kft. 2013 és 2015 között a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és In­novációs Alap támogatásával a KMR-12 projekt keretében kutatást végzett – többek között – a gyümölcspárlatok lepárlási paramétereinek változtatásával kapcsolatban. A kutatás keretében különböző gyümölcsfajok (alma, körte, meggy, kajszibarack és szil­va) jellemző illékony komponenseit vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a lepárlás folya­mán az egyes komponensek tipikus lepárlási jelleggörbéknek megfelelően kerülnek át a párlatba, vagyis jól csoportosíthatók annak alapján, hogy az előpárlati, középpárlati és utópárlati szakaszban milyen mértékben dúsulnak a gőzfázisban a páracső végén. A lepárlás során célszerűen vett frakcióminták elemzése során egyértelmű összefüggést sikerült kimutatni a lepárlás során alkalmazott részleges kondenzáció, vagyis a defleg­mációs mérték változása és a lepárlás során a gőzfázisból a párlatba kerülő illékony komponensek relatív illékonyságának változása között.


LXII. évfolyam 4. szám - 2016. december 31.

Beköszöntő 2016/4

2016. szeptember 6.

Kedves Olvasóink!

Decemberi számunkkal a megújult ÉVIK harmadik évfolyama utolsó szá­mát bocsátjuk útjára, miközben kér­lelhetetlenül közelít a tél „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, Tarlott bok­rai közt sárga levél zörög. Nincs róz­sás labyrinth, s balzsamos illatok Közt nem lengedez a Zephyr1. Berzsenyi sorain keresztül úgy érzem, a magyar romantika nagy alakja – akárcsak én – a kellemesebb évsza­kok barátja lehetett. Most, hogy Szerkesztőségünk befejezte az ÉVIK decemberi számának összeállítását, így e sorok írá­sa közben titkon én is már a tavaszra gondolok…

 

 read more ...

Növényvédő szerek mérése élelmiszerekből SFE-SFC-MS/MS-rendszerrel

2016. szeptember 6.

Szerző: Sigrid Baumgarten

 

1. Összefoglalás

Tanulmányomban növényvédő szerek élelmiszerekből történő mérését mutatom be szuperkritikus folyadék extrakció (Supercritical Fluid Extraction – SFE) és szuperk­ritikus folyadékkromatográfia (Supercritical Fluid Chromatography – SFC) online kapcsolatával és tandem tömegspektrometriás detektálással. Alávetettem továbbá szerves klórtartalmú peszticidek szuperkritikus extraktumát GC-MS/MS analízisnek is. Az SFC hatékony technikának bizonyult növényvédő szerek mérésére széles kémiai struktúra, polaritás és molekulatömeg tartományban.

 read more ...

A biofoszfát élelmiszer-biztonsági jelentősége a biztonságos élelmiszeripari növénytermesztésben

2016. szeptember 6.

Szerzőink: Edward Someus, Palotai Zoltán, Hantosi Zsolt, Bordós Gábor

 

1. Összefoglalás

A tápanyagok körforgalma Európa- és világszerte felborult. Az élelmiszer-termelés folyamán a foszfor és nitrogén a hulladékáramokba kerülnek, így veszendőbe men­nek a környezetben ahelyett, hogy növénytáplálási céllal hasznosulnának. A foszfor műtrágyákat illetően az Európai Unió (EU) kitettsége jelentős, hiszen az alapanyagul szolgáló foszfát kőzetet az Unió területén kívül bányásszák. A foszfor a mezőgazda­ságban és az állattenyésztésben mással nem helyettesíthető anyag, így elmondha­tó, hogy a foszfor visszanyerése és újrahasznosítása a fenntartható mezőgazdasági rendszerek egyik kulcsfontosságú kérdése az EU-ban és az egész világon.

A „3R” (Recycle-Reduce-Reuse) nulla kibocsátású pirolízis technológiát speciálisan a nagy hozzáadott értékű, újrahasznosítással visszanyert termékek előállítására dol­gozták ki. Az így készülő biofoszfát, bio-NPK-C tápanyagok, valamint a különböző struktúrával rendelkező szenesített anyagok biztonságosan használhatók az ökoló­giai gazdálkodásban vagy a szorbenseket előállító iparágban.

 read more ...

Fajtamézek botanikai eredetének vizsgálata

2016. szeptember 6.

Szerzők: Czipa Nikolett, Novák Anna, Kovács Béla

 

1. Összefoglalás

A Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi Intézetében tízedik éve foglalkozunk mé­zek vizsgálatával. Tanulmányunkban 70 darab fajtaméz (akác, hárs, repce, napraforgó, selyemfű, gesztenye és erdei) prolin- és összes fenolos vegyülettartalmát vizsgáltuk. Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy e két paraméter alapján lehetséges-e a fajtamézeket elkülöníteni egymástól, tehát hogy a botanikai eredetnek van-e hatása ennek a két vegyület mennyiségére.

Lineáris diszkriminancia-elemzés segítségével megállapítottuk, hogy a vizsgált fajta­mézek csoportjai egyértelműen elkülönülnek egymástól. Az erdei és gesztenyemézek­nél a két csoport elkülönülése nem volt egyértelmű, tehát ennek a két fajtaméznek az esetében egy harmadik jellemző vizsgálatára is szükség lehet.

 read more ...

Érzékszervi bírálók egyetértésének nyomon követése

2016. szeptember 6.

Szerzőink: Sipos László, Ladányi Márta, Losó Viktor, Kókai Zoltán, Gere Attila

 

 1.    Összefoglalás

A szenzometria elméleti, valamint az akkreditált laboratóriumok fontos gyakorlati kér­dése, hogy adott időszak mérési sorozatára vonatkozóan monitorozza és elemezze az érzékszervi bírálócsoport (panel) egyetértésének/konszenzusának alakulását. Az egyes bírálatok konszenzusának értékelésére a rangszámkülönbségek összege (sum of ranking difference, SRD) módszer jó értékelési alternatíva. A rangszámösszeg-min­tázatok elemzésének nehézsége, hogy csak néhány évvel ezelőtt oldották meg rang­számösszeg-adatokra kidolgozott páronkénti szignifikáns differencia módszerét. Mun­kánkban módszerkombinációt javasolunk a bírálói konszenzus nyomon követésére.

 read more ...

Minőségi magyar termékek nyomában – a Magyar Élelmiszerkönyv működése

2016. szeptember 6.

Szerzőink: Szegedyné Fricz Ágnes, Dömölki Marianna, Kuti Beatrix, Izsó Tekla, Szakos Dávid, Bognár Lajos, Kasza Gyula


 1. Összefoglalás

Cikkünk bemutatja a Magyar Élelmiszerkönyvet, illetve annak szerepét a piaci szabályo­zásban és a fogyasztói minőségtudatosság kialakításában, valamint a történeti áttekin­tésen túl kitér a sikeres működés sarkalatos pontjaira is. Ezt követően primer kutatási eredményeken keresztül mutatjuk be azt, hogy az árérzékeny magyar vásárlók milyen szempontok alapján szavaznak bizalmat a magyar termékeknek. Ennek fényében szá­mításba vesszük, hogy a minőségre vonatkozó előírások a jövőben hogyan hathatnak a feltárt attitűdökre, hiszen a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozásainak alapvető felada­ta, hogy az itthon készült élelmiszereket a vásárlók kiemelkedő minőségűnek érezzék.

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2016/4

2016. szeptember 6.

Szerző: Kurucz Csilla

 

2016. szeptember–november hónapban beveze­tett szabványok:

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 16140-1:2016 Az élelmiszerlánc mikro­biológiája. A módszervalidálás. 1. rész: Szakszótár (ISO 16140-1:2016)

MSZ EN ISO 16140-2:2016 Az élelmiszerlánc mikro­biológiája. A módszervalidálás. 2. rész: A választható (saját) módszerek validálásának protokollja a refe­rencia-módszerekkel szemben (ISO 16140-2:2016), amely visszavonta az MSZ EN ISO 16140:2004-et és az MSZ EN ISO 16140:2003/A1:2012-t, azonban 2017.01.31-ig még érvényesek.

MSZ EN ISO 17468:2016 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. Egy szabványos referencia-módszer kidolgo­zására vagy felülvizsgálatára vonatkozó műszaki kö­vetelmények és útmutató (ISO 17468:2016)

 read more ...

Hazai Körkép 2016/4

2016. szeptember 6.

Szerző: Szunyogh Gábor

 

Az élelmiszer-biztonság tudományos népszerűsítése

A szeptember 30-án szervezett Kutatók Éjszaká­ján a WESSLING Hungary Kft. független vizsgáló­laboratórium több programmal is részt vett, ezek középpontjában pedig az élelmiszerek vizsgálata, az élelmiszer-biztonság állt.

Az ELTE lágymányosi épülettömbjében az egye­tem és a WESSLING fenntartásában működő Elvá­lasztástechnikai Oktató és Kutató Laboratóriumunk (EKOL) paprikaversenyt rendezett: az érdeklődők megismerkedhettek az analitikai kémia legalapve­tőbb eszközeivel, megnézhették, hogyan is történt egy igazi, laboratóriumi mérés, nevezetesen a pap­rikák erősségének a mérése.

 read more ...

Kitekintő 2016/4

2016. december 5.

Szerző: Szunyogh Gábor


Visszahívások Ame­rikában: fagyasztott eper, kekszek

A Ramadan City, egyip­tomi székhelyű Nem­zetközi Mezőgazdasági Termelő és Feldolgozó Társaság (The Interna­tional Company for Ag­ricultural Production & Processing, ICAPP) fa­gyasztott eper tételeket hív vissza önként, válasz­ként az Egyesült Államok több államára kiterjedő Hepatitis A járvánnyal kapcsolatos folyamat­ban lévő vizsgálatokra.

 read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEK